mümâlata hakkinda bilgiler - kk lugat

mümâlata : karþýlýklý þiir söyleme.

MollaCami.Com